.

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Παρέμβαση Γούτου βάζει στη γωνία το ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό

http://expressnews.gr
goytos1
Στη γωνία είναι αποφασισμένος να στριμώξει πλέον το ΤΑΙΠΕΔ ο Βαγγέλης Γούτος που ήδη ενημέρωσε την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ με εξώδικο για την προσφυγή του η οποία έχει ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 10η Οκτωβρίου 2014.
Ο κος Γούτος στην παρέμβαση στο Ελεγκτικό συνέδριο παραθέτει μια σειρά επιχειρημάτων με τα οποια αμφισβητείται η αποτίμηση της αξίας του Ελληνικού όπως αυτή ορίσθηκε απο το ΤΑΙΠΕΔ

Συγκεκριμένα στο σχετικό εξώδικο αναφέρει: 
Παρέμβαση διασφάλισης αποτίμησης περιουσιακού στοιχείου, Υπέρτερο Ενωσιακό Δημοσιονομικό Συμφέρον, απόκρυψη οικονομικών αριθμητικών δεδομένων από προϋπολογισμούς κράτους μέλους της Ε.Ε και συγκεκριμένα της ελληνικής δημοκρατίας επί της εκδοθείσας πράξης 197/2014 κατά της αίτησης ανάκλησης που κατατέθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) έχοντας έννομο συμφέρον, όντας κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων δημόσιας πρότασης έργου “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, υπέρ της νομικής βάσης και αιτιολογημένης άποψης επί της αποτιμήσεως πριν το στάδιο της μη σύννομης προκήρυξης , κατάφωρη παραβίαση
ενωσιακού δικαίου, της υπέρ της διεθνούς/ενωσιακού δικαίου νομικής βάσεως της προέδρου του Ζ κλιμακίου Κας Αγγελικής Μαυρουδή και ανάκλησης της νομικής θέσεως της απόφασης επί του σκέλους της αποτιμήσεως του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου, άποψης αντίθετης με τα διεθνή χρηματοικονομικά χρηστά ήθη και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, και κατά της γνώμης των παρέδρων κυρίων Γεώργιο Παπαθεοδώρου και Αθανάσιου Καρακόιδα, ως προς την υποχρέωση αποτίμησης προ της διαγωνιστικής διαδικασίας, των μετοχών της μεταβιβαζόμενης εταιρείας ως προς την χρήση για 99 έτη ακόμη και χωρίς να περιλαμβάνεται ως αξία το παράνομα εκχωρηθέν δικαίωμα κυριότητος επί του ακινήτου σε ποσοστό 30% της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ακινήτου έκτασης δυόμιση φορές μεγαλύτερη του ΜΟΝΑΚΟ (ΕΚΤΑΣΗ 1.980 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 6.250 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ).
Ο παρεμβαίνων Ευάγγελος Δ. Γούτος ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό της Hellenic Development Beteiligungs AG.
ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ & ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Διεθνή χρηστά ήθη – επίκληση έννομης προστασίας δημοσίου αγαθού μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. από το αρμόδιο δημοσιονομικό δικαστήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικές αρχές που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο
Όσον αφορά τις συμβάσεις με αξία μικρότερη από το κατώτερο όριο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυνάμει της νομολογίας του ΔΕΚ (4), τα άτομα δικαιούνται ουσιαστική δικαστική προστασία των δικαιωμάτων που αντλούν από την κοινοτική έννομη τάξη. Το δικαίωμα αυτής της προστασίας αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του δικαίου που απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. 

Απουσία σχετικών κοινοτικών διατάξεων, εναπόκειται στο κράτος μέλος να προβλέψει τους αναγκαίους κανόνες και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση ουσιαστικής δικαστικής προστασίας.
Για να συμμορφώνονται με αυτή την απαίτηση για ουσιαστική δικαστική προστασία, τουλάχιστον οι αποφάσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες για ένα άτομο που έχει ή είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη σύναψη μιας σύμβασης, όπως π.χ. οποιαδήποτε απόφαση διαγραφής υποψηφίου ή υποβάλλοντος προσφορά, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανές παραβιάσεις των βασικών αρχών που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο.

 Γ ια να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος των ατόμων για προσφυγή, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο προσφυγής είτε στις ίδιες τις αποφάσεις ή κατόπιν αιτήματος, ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης (5). 
Σύμφωνα με τη νομολογία περί δικαστικής προστασίας, τα διαθέσιμα ένδικα μέσα δεν πρέπει να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από εκείνα που ισχύουν για παρεμφερείς καταγγελίες βάσει εθνικού δικαίου (αρχή της ισοδυναμίας) και δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε στην πράξη να καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την παροχή δικαστικής προστασίας (αρχή της αποτελεσματικότητας).
Αποτίμηση Αξίας Μετοχών της “Ελληνικό ΑΕ” (ΔΛΠ), σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά χρηματοοικονομικά πρότυπα (ΔΛΠ) καθαρής λογιστικής θέσης (φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί) πώλησης μετοχών της εταιρείας σε συνδυασμό με τον εταιρικό τίτλο G.HDBOND της δημόσιας πρότασης έργου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 11/10/2011.

 Παράνομη εκ δόλου μη αξιολόγηση σιωπηρή απόρριψη δημόσιας πρότασης 11/10/2011 «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02) πώλησης μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ / ΤΑΙΠΕΔ ), σιωπηρή παράνομη απόρριψη και , αποτίμησης των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ σύμφωνα με την δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετόχων 3.300.000 με ισάριθμους ανταλλάξιμους τίτλους άξιας 21,8 δις ευρώ από 11/10/2011 και 26/02/2014- έργο Ελλήνων πολιτεία (βλάβη ξένης δίκαιο περιουσίας που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με το ελληνικό δημόσιο χρέος ).
Θεμελίωση Ευθύνη από Νόμιμες πράξεις, ιδιαίτερη και σπουδαία βλάβη, άρθρου 4 παρ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος που συνδέεται με τη θυσία των ελαχίστων και την υπέρβαση του εύλογου και ανεκτού ορίου αλληλεγγύης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

«Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προτείνοντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της δημόσιας πρότασης.
Πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, Θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα τόσο με το πρόσωπο αυτό όσο και μεταξύ τους.Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις.
Μεταφέρεται στον Ποινικό Κώδικα η τυποποίηση της εμπορίας επιρροής, η οποία ως αξιόποινη πράξη περιγράφεται μέχρι σήμερα, με μη ομοιόμορφο τρόπο, από τις διατάξεις των άρθρων 11-12 ν. 5227/1931«περί μεσαζόντων», έκτου του ν. 3560/2007 και 5 του ν. 3213/2003. Στον τίτλο του νέου άρθρου κρίνεται απαραίτητη για λόγους παράδοσης και σύνδεσης με την υφιστάμενη νομολογία του ν. 5227/1931 η διατήρηση της λέξης «μεσάζοντες».εμπορίας επιρροής επιχειρεί να φτάσει στο εγγύτερο περιβάλλον των αξιωματούχων ή των πολιτικών κομμάτων στα οποία αυτοί ανήκουν και να εμποδίσει συμπεριφορές προσώπων που βρίσκονται κοντά στην εξουσία και επιχειρούν να επωφεληθούν από τη θέση τους αυτή
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός κλίματος διαφθοράς προστασία της πίστης και της
εμπιστοσύνης στις ιδιωτικές συναλλαγές, β) το σεβασμό του υγιούς ανταγωνισμού και γ) τη διατήρηση της ποινικής προστασίας σε τομείς δραστηριοτήτων οι οποίοι μέχρι πρότινος αποτελούσαν αντικείμενο κρατικών παροχών, αλλά μέσω ιδιωτικοποιήσεων μεταφέρονται σταδιακά στη διαχείριση ιδιωτικών επιχειρήσεων Οι εισαγόμενες ορολογικές τροποποιήσεις επιδιώκουν αφενός να εναρμονίσουν την εν λόγω διάταξη με τις νέες διατυπώσεις των άρθρων 235, 236 και 237 ΠΚ και αφετέρου να αποδώσουν πιστότερα τις επιλογές του υπερεθνικού νομοθέτη..
Άρθρο 25 παρ. 1
«Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. 

Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. 
Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Αποτίμηση: Ο υπολογισμός της Καθαρής …. υπάρχουν τρεις τουλάχιστον διαφορετικές δυνατές
αποτιμήσεις: (ii) Η πραγματική αξία των στοιχείων του ενεργητικών μπορεί να αποτιμηθεί ανά χρονική
στιγμή με βάση την αξία ελάχιστη για εμάς ως εταιρεία, αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 11,8 δις, που έχουν αν πουληθούν ή ρευστοποιηθούν εκείνη τη χρονική στιγμή, το οποίο όμως μπορεί να μην είναι σχετικό με την πραγματική συνολική αξία του κεφαλαίου καθώς η επιχείρηση θεωρείται ότι λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί και ότι τα στοιχεία ενεργητικού δεν είναι προς λύση/ρευστοποιήσιμων στοιχείων μιας επιχείρησης μπορεί να είναι σχετική αν πχ αυτή έχει χρεοκοπήσει και πρόκειται να κλείσει. Η
πραγματική αξία του κεφαλαίου αποτιμάται με βάση την τιμή της μετοχής επί το πλήθος των μετοχών,
το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και αποτίμηση άυλων αξιών που μπορεί να έχει η επιχείρηση, πχ εμπορικό σήμα, θέση και φήμη στην αγορά, καθώς και αποτίμηση των μελλοντικών προσδοκιών κλπ.
Παραβίαση συνταγματικών άρχων εις βάρος των πιστωτών του ελληνικού δημοσίου χρέους. Ευρωπαίοι φορολογούμενοι > ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΝΗΜΟΝΙΑ Διεθνές Έθιμο
Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας.

 ΑΡΘΡΟ 2 
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.
Στο Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπονται τα ακόλουθα:
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ορίζεται ότι: “5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους ”.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης μεταξύ των φορολογούμενων πρέπει να διέπεται από ισότητα. 

Με την ίδια διάταξη του Συντάγματος προκύπτει ότι η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να είναι καθολική, να επιβάλλεται δηλαδή στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και η συνεισφορά στα δημόσια βάρη πρέπει να είναι ανάλογη με την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Και η αρχή αυτή της φορολογικής ισότητας υπηρετεί την ιδέα της φορολογικής δικαιοσύνης.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 ορίζεται ότι : “Ι.Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στους οποίους αναφέρεται ο νόμος”. 

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι ο φόρος επιβάλλεται με τυπικό νόμο ο οποίος καθορίζει τα στοιχεία του φόρου, δηλαδή με νόμο που ψηφίζει η Βουλή και κυρώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για την αρχή της νομιμότητας του φόρου (ΕΝΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ), η οποία διέπει όλο το φορολογικό δίκαιο.
Θύματα διαφθοράς κράτους μέλους της Ε.Ε.: Hellenic Development Beteiligungs AG Έκνομη συμπεριφορά και αδικαιολόγητη ασυδοσία των κρατικών ελληνικών οργάνων 2009-14, εθνοτική οικονομική διάκριση κράτους μέλους κατά ευρωπαϊκών νομικών και φυσικών προσώπων εις βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και αντίθετη με τα διεθνή χρηστά ήθη. 1) Ε.Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. 2) BERTO PROPERTIES LTD 3) MARIAD HOLDINGS LTD 4) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ AKTH A.E. 5) ABS SOFTWARE ΕΠΙΧ/ΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 6) Προσωπικό – συμβαλλομενοι, φυσικά και νομικά συνεργαζόμενα πρόσωπα, καθώς και άτομα με χρονική ανιδιοτελή σχέση οικονομικής προσφοράς ή εργασίας, Γερμανία/Ελλάδα 2011-2014 Απόκτηση μετοχών, υποβολή δημόσιας προσφοράς “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 11/10/2011 και 26/02/2014, Μία ιδιαίτερη σειρά γεγονότων συνιστά ταυτόχρονα τόσο αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσο και άλλα αδικήματα και όταν υπερισχύουν τα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και τα άλλα είναι απλώς δευτερεύοντα . 

Διεθνές εθιμικό δίκαιο
συλλογικής ευθύνης των κρατών, Οδηγία 2000/78 για την ισότητα στην απασχόληση, ουσιαστική διάσταση του δικαιώματος ισότητας, κατοχυρώνοντας, παράλληλα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τις αρχές της ισότητας ευκαιριών και ισότητας αποτελεσμάτων, «Ν.4046 – 06/08/2014 .. υπό όρους ίσης πρόσβασης και δίκαιου ανταγωνισμού.Τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ παράγουν άμεσα αποτελέσματα στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και δημιουργούν, για τα εκάστοτε υποκείμενα δικαίου, δικαιώματα και υποχρεώσεις των οποίων τον σεβασμό τα Εθνικά Δικαστήρια οφείλουν να επιβάλλουν, εισάγεται δηλαδή η αρχή της τριτενέργειας, όπου αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί,εισάγεται και ρητά η αρχή της αναλογικότητας.Το [...] δικαίωμα για αποζημίωση λόγω παραβίασης της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να έχει θεσπίσει διαδικαστικούς κανόνες που διασφαλίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος,άρθρο 19 παράγραφος 1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση(ΣΕΕ) Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν αποτελεσματική νομική προστασία στους τομείς που διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.

 Πρόσβαση σε καθεστώτα αποζημίωσης σε Διασυνοριακές Καταστάσεις.
 Τα θύματα δικαιούνται να υποβάλλουν στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, αίτηση και για συλλογική αποζημίωση στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2013 & απόφαση πλαίσιο
15/3/200ΐ/220/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις Στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο… Το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, το Κοινοβούλιο ζήτησε να εφαρμοστούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που αποτελούν μέλη της Τρόικας υψηλά πρότυπα δημοκρατικής λογοδοσίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο• λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία είναι επιτακτικής σημασίας για την αξιοπιστία των προγραμμάτων συνδρομής…λαμβάνοντας υπόψη ότι, βραχυπρόθεσμα, πρώτιστος στόχος των προγραμμάτων ήταν να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και να τεθεί τέρμα στην κερδοσκοπία σχετικά με το δημόσιο χρέος• λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν να διασφαλιστεί η επιστροφή των χρημάτων που είχαν χορηγηθεί μέσω δανείων, αποφεύγοντας κατ” αυτόν τον τρόπο μια οικονομική ζημία μεγάλης έκτασης την οποία θα επωμίζονταν οι φορολογούμενοι των χωρών οι οποίες παρέχουν τη συνδρομή και εγγυώνται τα κεφάλαια.
Στο δίκαιο δεν αναζητείται ο νόμος της αιτιότητας κατά τις φυσικές επιστήμες, αλλά η αιτιότητα ανυψώνεται από μόνη της σε νόμο, αξιολογικώς προσδιορισμένη, ώστε να υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς.
Σε μεικτές υποθέσεις, όπου το αδίκημα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι κυρίαρχο , η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να ασκείται κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

 Ο καθορισμός του κυρίαρχου χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια όπως ο οικονομικός αντίκτυπος των αδικημάτων στην Ένωση και στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ο αριθμός των θυμάτων ή άλλες περιστάσεις που άπτονται της βαρύτητας των αξιόποινων πράξεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, κ.λπ.
Αιτιοκρατία (διαφθορά)= ο νόμος της αιτιότητας όλα τα γεγονότα υπόκεινται στον νόμο της αιτιότητας (υποτιμητική κερδοσκοπία μετογών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. -.Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) παράνομη απόκρυψη αριθμητικών δεδομένων 21,8 δις ευρώ δημόσιας υποβολής προσφοράς εξαγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. από προϋπολογισμό κράτους δανειολήπτη της Ε.Ε, αιτία η μη βιωσιμότητα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.
Παράνομη σιωπηρή απόρριψη Δημόσιας πρότασης 11/10/2014 και στις 26/02/2014 “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” υποβολής προσφοράς αγοράς μετογών σε Εταιρεία Δημοσίου, Διεθνή Οικονομικού Χαρακτήρα (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), αναπτυξιακού έργου συνδεδεμένο με την απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους ελάχιστου ύψους 21,8 δις ευρώ. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κράτους μέλους
Ε.Ε. “Θεμελιώδη απαίτηση Tnc κοινοτικής έννομης τάξης αρχή της επανόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή”. Παραβίαση συνταγματικής αρχής της ίσης αμοιβής, ευθύνη κρατικών οργάνων Τραπεζών και των Εποπτικών Αρχών, αυταπόδεικτη, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σε οικονομία Κράτους μέλους εντός της εσωτερικής αγοράς, όταν οι ενέργειες, αποφάσεις, εναρμονισμένες πρακτικές ή καταχρήσεις απαγορεύονται (εναρμονισμένες πρακτικές που νόθευσαν τον ανταγωνισμό) άρθρο 101 ΣΛΕΕ και 102, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης της συνθήκης, και από τον νόμο κράτους μέλους.
“Hellenic Development Beteiligungs AG”: προστασία εταιρικών πνευματικών δικαιωμάτων έργου “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”: 1. Ανταγωνιστικό μας καινοτόμο χοηματοικονομικό πλεονέκτημα (competitive advantage) εταιρικού τίτλου G.HDBOND,
2. Κοινωνικά ανταποδοτικά οφέλη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ – CSR Corporate Social Responsibility). Δ ικαίωμα επανορθώσεως, αμυντικά μέσα προστασίας, προστασία του γενικότερου δημοσιονομικού συμφέροντος, προστασία χρηστής διαχείρισης κεφαλαίων της Ε.Ε..
Επίσης, ενεργεί ενδεικτικά και λογαριασμό των ακόλουθων εταιρειών:
MZS RECHTSANWALTE (GoethestraBe 8-10, 40237 Dusseldorf – Germany)
ENGEL HECKMANN & PARTNER (Elberfelder Strasse 2, 40213 Dusseldorf – Germany)
STUMPGES & PARTNER GBR (Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Dusseldorf – Germany)
SILVA STEUERBETATER (Weissdornweg 83, 50827 Koeln – Germany)
Στη νομική βάση του ενωσιακού δικαίου δεν αποδεχόμαστε την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, καθώς σύμφωνα με την οδηγία “ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ” σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02)
Περιεχόμενο της δημοσιοποίησης
Το ΔΕΚ (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχει αποφανθεί ότι η απαίτηση της διαφάνειας δεν συνεπάγεται απαραίτητα την υποχρέωση δημοσίευσης επίσημης πρόσκλησης για υποβολή προσφορών (1). Συνεπώς, η δημοσιοποίηση μπορεί να περιορίζεται σε σύντομη περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της προς ανάθεση σύμβασης και της μεθόδου ανάθεσης, παράλληλα με πρόσκληση για επαφή με την αναθέτουσα αρχή. Εάν χρειάζεται, μπορούν να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, είτε μέσω Διαδικτύου είτε κατόπιν αιτήματος που ο υποψήφιος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή.
Διαδικασίες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις περιέχουν ειδικές παρεκκλίσεις με τις οποίες επιτρέπονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (2). 

Οι σημαντικότερες περιπτώσεις αφορούν εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων καθώς και συμβάσεις, οι οποίες μπορούν, για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, να εκτελεστούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό παράγοντα. 
Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι σχετικές παρεκκλίσεις μπορούν να εφαρμόζονται στην ανάθεση των συμβάσεων που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες. 
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν τέτοιες συμβάσεις χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις οδηγίες για μια από τις παρεκκλίσεις αυτές
2) Άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 40 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
(3) Βλ. γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-525/03 Επιτροπή κατά Ιταλίας, παράγραφοι 46 έως 48.
Επιπρόσθετες ή σωρευτικές και διαπλεκόμενες διακρίσεις (additive or cumulative discriminations and intersectional discriminations) O όρος «πολλαπλές διακρίσεις» είναι ένας γενικός όρος που περικλείει στο περιεχόμενό του δύο διακριτές περιπτώσεις δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης: τις επιπρόσθετες ή σωρευτικές διακρίσεις (additive or cumulative discriminations) και τις διαπλεκόμενες ή διασταυρούμενες διακρίσεις (inrersectional discriminations). Επιπρόσθετες ή σωρευτικές διακρίσεις αποκαλούνται οι δυσμενείς εκείνες διαφοροποιήσεις σε βάρος ενός προσώπου που οφείλονται σε δύο ή περισσότερους απαγορευμένους λόγους, οι οποίοι, μολονότι δρουν ταυτόχρονα, διατηρούν την αυτοτέλειά τους.

 Η εξασφάλιση ενός πεδίου ελεύθερης ύπαρξης και δράσης του ατόμου από αυθαίρετες επεμβάσεις της εκάστοτε κρατικής εξουσίας , αποτελεί πάγια διεθνή επιταγή, αλλά ταυτόχρονα και σύγχρονη πρόκληση. Οι κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού και επιτάσσουν την διαρκή και αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών). Ε.Ε Ουσιαστική διάσταση του δικαιώματος ισότητας, κατοχυρώνοντας, παράλληλα με την αργή της ίσης μεταχείρισης, τις αργές της ισότητας ευκαιριών και ισότητας αποτελεσμάτων.(άρθρο 6 Σ.Ε.Ε.), κατοχυρώνει ρητά το θεμελιώδες δικαίωμα στη μη διάκριση (άρθρο 21 Χ.Θ.Δ.Ε.). Και αφετέρου γιατί η Ε.Ε. διαθέτει δύο δεσμευτικά κείμενα που ρυθμίζουν λεπτομερώς αυτό το δικαίωμα: την Οδηγία 2000/43 για τη φυλετική ισότητα και την Οδηγία 2000/78 για την ισότητα στην απασχόληση Αργή της lex loci delicti commissi επί των εζωσυμβατικών ενογών από την αργή της lex loci damni, δηλαδή του τόπου όπου επήλθε η άμεση ζημία. Σύμφωνα με τις απόψεις που περιέγονται στα δύο πάρα πάνω κείμενα οι νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών που ίσγυαν μέγρι σήμερα υιοθετούν πράγματι στο σύνολό τους σχεδόν επί των εζωσυμβατικών ενογών την αργή lex loci delicti commissi, πλην όμως η αργή αυτή δεν εφαρμόζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση διασποράς των στοιγείων της υπόθεσης σε περισσότερες γώρες. Τέτοια διασπορά υπάργει στην περίπτωση των «σύνθετων» αδικημάτων, όταν δηλαδή το γενεσιουργό της ευθύνης γεγονός βρίσκεται σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο επέργεται η Ζημία.
Πράγματι, η αιτιώδης συνάφεια είναι μια εξόχως πολύπλοκη νομική κατηγορία, που δεν αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα δίκαια των κρατών μελών. Αρκεί να αναφερθεί πως στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου η αιτιώδης συνάφεια συζεύγεται άρρηκτα με ζητήματα υπαιτιότητας, τη στιγμή που η ενωσιακή αξίωση πλάθεται ως αντικειμενική, ανεξάρτητη πταίσματος του κράτους μέλους, θέτοντας έτσι τον πήχη της αποζημίωσης υψηλότερα από το ενωσιακό minimum.
Χρηστά Διεθνή Ήθη
Οικονομική διαχείριση και στις πηγές άντλησης εσόδων υπέρ του ελληνικού δημοσίου χρέους
4. Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των συντονισμένων διμερών δανείων, όπως ορίζονται στη Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών, που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 (η «Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών»).

 (8) Η διαθεσιμότητα των Δανείων που έπονται του πρωτου εξαρτάται από τη θετική απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ελλάδας) μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΕΚΤ»), ….ν Επιτροπή ότι η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής του Δανειολήπτη συμφωνεί με το πρόγραμμα προσαρμογής ή όποιους άλλους όρους προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126 (9) και 136 της ΣΛΕΕ και του Μνημονίου Συνεννόησης. (Συμφώνα και από τις νομικές γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους του υπουργείου οικονομικών της Ελλάδας, στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει έως την ημερομηνία των γνωμοδοτήσεων ), παραβίαση από το 2010 κανόνων και οδηγιών της Ε.Ε. Παραβίαση όρων 8. 
Λόγοι Καταγγελίας διαπιστώνεται ότι, σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή με το Μνημόνιο Συνεννόησης, ο Δανειολήπτης ή ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη, ενέχεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή σε οποιεσδήποτε επιζήμιες ενέργειες για τους Δανειστές ή (ii) κάθε εκπροσώπηση ή εγγύηση στην οποία προβαίνει ο Δανειολήπτης ή ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης είναι ανακριβείς, αναληθείς ή παραπλανητικές 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, πρόληψη απάτης, οι δανειστές (σύμφωνα με τις οδηγίες των Κρατών Μελών της Ζώνης του Ευρώ) (εκτός της Ελλάδας) έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την τήρηση από το Δανειολήπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και από το Μνημόνιο Συνεννόησης και για το σκοπό αυτό οι Δανειστές εκπροσωπούνται από την Επιτροπή, και στο πλαίσιο αυτό: (α) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποστέλλει τους υπαλλήλους της ή δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για τη διενέργεια οιωνδήποτε τεχνικών, οικονομικών ή λογιστικών ελέγχων που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίους αναφορικά με τη διαχείριση του Δανείου.

Διασυνοριακή παραβίαση Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C 179/02 συμβάσεις), γενικών αρχών διεθνούς χρηματοοικονομικού δικαίου/ διεθνές εθιμικό /ενωσιακού/ελληνικού δικαίου των Ελληνικών Κυβερνήσεων, εμπορία επιρροής οργάνων του Κράτους, δημιουργία cartels επί της ελληνικής οικονομίας από κοινού με τρίτα πρόσωπα (νομικά – φυσικά, παραβίαση κανόνων για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σε όλη την Ε.Ε.) παραβίαση του άρθρο 148 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση του ανταγωνισμού «Ευρώπη 2020″ Παραβίαση Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ,Οικουμενικών Κοινωνικών Οικονομικών Δικαιωμάτων (γενικών αρχών διεθνούς οικονομικού δικαίου) εις βάρος Ευρωπαίων φορολογούμενων Πολιτών, εκπροσώπων αυτών (Ηγετών, Υπουργών), Διεθνών οργανισμών μέσω χειραγώγησης της ελληνικής οικονομίας, στέρηση δικαιώματος πρόσβασης σε Νομικά πρόσωπα, σε οικονομία Κράτους μέλους, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ειδικότερα δε σε περιουσιακό στοιχείο συνδεδεμένο με το ελληνικό δημόσιο χρέος, παραβίαση μνημονίων και σκοπών του καταστατικού του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ειδικού ταμείου αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου χρέους, παραβίαση της δεσμευτικής οικονομικής χρηματοπιστωτικής πολιτικής, (Α.Ξ.Ε. άμεσες ξένες επενδύσεις, επιρροή Κράτους στην οικονομία, οικονομικές πολιτικές, αναδιάρθρωση κυβερνητικής λειτουργίας κ.λ.π.). 

Ειδικότερα δε απόκρυψη για ίδιον όφελος δίκαιης εύλογης αξίας τιμής οικονομικών δεδομένων ακινήτου 21,8 δις ευρω περιουσιακό χρηματο-οικονομικού στοιχείου, (ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της διεθνούς αγοράς ) Ν 3986/2011 – 4254/2014, παραβίαση πλαισίου δημοσιονομικής Στρατηγικής κράτους μέλους Ε.Ε..
Χρηστά διεθνή ήθη (την τήρηση των άτυπων διεθνών όρων για την αξιοποίηση αυτών), την καλή πιστή των διεθνών συναλλαγών καθώς: από τις 8/10/2010 – έως σήμερα, πρώτη

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (η «Σύμβαση») Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και των συνενωμένων συμπληρωματικών Δανειακών Συμβάσεων και των μνημονίων που συνοδεύουν αυτές. Η Ελλάδα στις 23 Απριλίου 2010 υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ σύμφωνα με την Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 25ης Μαρτίου 2010 και τη Δήλωση της Ευρωομάδας της 11ης Απριλίου 2010.
Τα Αδικήματα εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α” 151), όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στο Παράρτημα IVτου Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, που ενκρίθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4046/2012 συνδέονται συνήθως στενά με άλλες αξιόποινες πράξεις, κριτήρια όπως ο οικονομικός αντίκτυπος των αδικημάτων στην Ένωση και στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ο αριθμός των θυμάτων.

 Η αρχή του μωσαϊκού αποτελεί αναγκαίο παραπλήρωμα της αρχής της επενέργειας_που συνιστά κοινό τόπο και στο δίκαιο αθεμίτου ανταγωνισμού – συνιστά απόρροια του προστατευτικού προσανατολισμού του δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού Δεδομένου μάλιστα ότι η εφαρμογή των άρ. 101, 102 ΣυνθΛΕΕ προϋποθέτει τον επηρεασμό του διασυνοριακού εμπορίου και άρα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τον επηρεασμό του πραγματικού ή δυνητικού ανταγωνισμού σε περισσότερες αγορές, γίνεται αντιληπτό ότι η αυστηρή προσήλωση στη γραμματολογική διατύπωση του άρα 6 παρ. 3 στοιχ. β’ Καν. Ρώμη ΙΙ συνεπάγεται την αποκλειστική εφαρμογή μιας εθνικής εννόμου τάξεως σχεδόν επί κάθε παράβασης των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών διατάξεων. 
Εντούτοις γίνεται δυσχερώς αντιληπτό για ποιο λόγο οφείλει να διαφέρει το εφαρμοστέο δίκαιο στην περίπτωση που ο ενάγων υφίσταται τις ζημιές αυτού σε ένα και μόνο κράτος μέλος, ανάλογα με το εάν η εκάστοτε κρινόμενη απαγορευμένη πρακτική είχε αμιγώς εθνική ή διεθνή διάσταση.
Για τους λόγους αυτούς, φαίνεται σκόπιμη η τελολογική συστολή της πρόβλεψης του άρ. 6 παρ. 3 στοιχ. β’ Καν. Ρώμη ΙΙ, έτσι ώστε να τυγχάνει εφαρμογής κάθε φορά που καλούνται σε εφαρμογή περισσότερα του ενός εθνικά δίκαια συνεπεία του βασικού κανόνα του άρ. 6 παρ. 3 στοιχ. α’, ήτοι κάθε φορά που τόσο τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα της εκάστοτε πρακτικής, όσο και οι ζημίες του ενάγοντος εντοπίζονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Άρθρο 28-45: Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία τήρησης της εφαρμογής του Συμφώνου από τα κράτη – μέρη – Άρθρα 46-47: Ισχύς των διατάξεων του Χάρτη ΟΗΕ και εγγενές δικαίωμα των λαών στην απόλαυση του φυσικού τους πλούτου, Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICE). ομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICE
Συμπληρωματικές παρατηρήσεις κατά του σκεπτικού των Παρέδρων (της κρατήσασας άποψης) και υπέρ της γνώμης της Προέδρου κας Αγγελικής Μαυρουδή, αναφορικά με τα όσα αποτυπώνονται ως κρατήσασα άποψη στη σελίδα 24, παράγραφος γ).
1) Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011 (ιδρυτικός ΤΑΙΠΕΔ), και συγκεκριμένα στο Άρθρο 2, Κεφάλαιο – Περιουσία – Έσοδα – Διάθεση εσόδων παρ.10. «….Τα περιουσιακά στοιχεία του Τ αμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο αξιοποιούνται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3237 από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.»
Καθώς δεν είναι δυνατή η κατάρτιση Επιχειρησιακού προγράμματος χωρίς την εκτίμηση των οικονομικών δεδομένων και διαθεσίμων αξιών καθίσταται υποχερωτική και εκ της οικονομικής επιστήμης, αλλά και εκ του νόμου η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ προ πάσης άλλης ενέργειας.
 

2) Επιπρόσθετα κατά το άρθρο 6 του Νόμου 2362/1995 – Κατάρτιση του Προϋπολογισμού, παρ. 2 «Η εγγραφή πιστώσεων για επιχορήγηση Δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών,…και λοιπών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γίνεται από συνεκτίμηση: των αναγκών τους σε σχέση με τους ίδιους πόρους, τα περιουσιακά στοιχεία και το ύψος των διαθεσίμων τους και των αποτελεσμάτων της οικονομικής τους διαχείρισης όπως αυτά προκύπτουν από τους απολογισμούς και ισολογισμούς που υποβάλλονται αρμοδίως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Κατά αναλογία η ίδια αρχή οφείλει να διέπει και την εγγραφή των πλεονασμάτων των φορέων, όπως περιγράφονται στην παραπάνω διάταξη και συνεπώς είναι υποχρεωτική η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν διασφαλίζεται η ορθή και πραγματική αποτίμηση των οικονομικών δεδομένων και συνεπώς η ορθή απεικόνιση τους κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού του Κράτους!!
3) Περαιτέρω, στο Νόμο 3986/2011 (ιδρυτικός ΤΑΙΠΕΔ), Άρθρο 5, παρ.4. προβλέπεται: «Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα εξ ολοκλήρου στο Ταμείο, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση.»
Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε για την μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσοστού του αντικειμένου της υπό εξέτασης σύμβασης.

Συνεπώς πριν την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού το ΤΑΙΠΕΔ, όφειλε να έχει ξεκάθαρη εικόνα της αξίας καθώς εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι είχε κρίνει είτε ότι δεν είναι δυνατή ή είτε ότι δεν είναι συμφέρουσα η μεταβίβαση του του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα εξ ολοκλήρου στο Ταμείο.
Ερωτάται λοιπόν
πως είναι δυνατόν ενας οργανισμός που διαχειρίζεται το σύνολο της περιουσίας μιας χώρας να προβαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία χωρίς να έχει εκτίμηση της περιουσίας επί της οποίας λαμβάνει απόφαση?
Έγινε εκτίμηση και δεν κοινοποιήθηκε ή δεν έγινε και συνεπώς παραβιάστηκε ο Νόμος και κάθε έννοια χρηστής και αγαθής διοίκησης?
Συγκλήθηκε το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων πρό της 8/12/2011?
Αν συγκλήθηκε ποιό είναι το περιεχόμενο του πορίσματός του?
Γ ιατί δεν παρουσιάστηκε το πόρισμά του?
Γ ιατί απεκρύφθει η υποβληθείσα δύο φορές Δημόσια πρότασή μας ?
 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02)
« 1. ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
1.3. Σημασία για την εσωτερική αγορά
Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απόφαση αυτή πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των περιστάσεων και των χαρακτηριστικών της εκάστοτε σύμβασης, όπως το αντικείμενό της, η εκτιμώμενη αξία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα (μέγεθος και δομή της αγοράς, εμπορικές πρακτικές κ.λπ. ) και η γεωγραφική θέση του τόπου εκτέλεσής της. »
Κατά τα ανωτέρω, η μη εκτίμηση της αξίας, πρό της διενέργειας οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας παραβιάζει κανόνα ενωσιακού δικαίου και οι κρίνοντες πάρεδροι όφειλαν να συνταχθούν με την άποψη της Προέδρου.
Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Καθορισμός της εύλογης αξίας.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με την υπ’ αριθμ. 0005/2009 Επισημαίνει : «….Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι η θεσμοθέτηση των ΔΛΠΔΤ αναμένεται να : Βελτιώσει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων του δημόσιου τομέα, μέσω της απεικόνισης όλων των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών.
Εξασφαλίσει την λογιστική αυτοτέλειας των χρήσεων
Παράσχει καλύτερη πληροφόρηση για την κατανομή και διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Μειώσει το κόστος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,
Συμβάλει στην απεικόνιση της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των δημόσιων
φορέων με την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων τους στην εύλογη αξία.
Οδηγήσει σε ορθολογική οικονομική διοίκηση με τη συσχέτιση εσόδων-εξόδων και τη χρήση σύγχρονων λογιστικών εργαλείων.
Επιτρέψει συγκρίσεις με τις οικονομικές καταστάσεις εταιριών του ιδιωτικού τομέα.
Βελτιώσει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των ταμειακών διαθεσίμων.
Ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών »
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων καθηγητής κ. Απόστολος Ρεφενές τονίζει πως «η ΕΛ ΤΕ ευθυγραμμιζόμενη με την απαίτηση του υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω εξυγίανση των δημόσιων δαπανών και καλύτερη εποπτεία σε όλες τις βαθμίδες του Κράτους και στο πνεύμα των αναγκών μείωσης των δημόσιων ελλειμμάτων, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ. 

Οι ωφέλειες σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία από την υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ είναι δεδομένες κυρίως σε μια περίοδο προκλήσεων για ένα πιο διάφανο κι αποτελεσματικό Κράτος».
Όλα τα παραπάνω οφελήματα της εφαρμογής των ΔΛΠ προκύπτουν από την εμπειρία και κατά την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Με επιφύλαξη για την συνταγματικότητα διατάξεων που προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, σε κάθε περίπτωση οφείλουν οι κρίνοντες να λαμβάνουν υπόψη τους ότι το ΤΑΙΠΕΔ διαχειρίζεται Δημόσια Περιουσία. Ο καθορισμός της εύλογης αξίας είναι υποχρεωτικός εφ όσον κάποιος υπερασπίζεται τις αξίες της αγαθής και χρηστής διαχείρισης.
Δεδομένης της Δημόσιας Πρότασης (και όχι μόνο εξ αυτού του λόγου) που έχουμε υποβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ, όλα τα όργανα Διοίκησης (περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων) είχαν στην διάθεσή τους την δυνατότητα αλλά και υποχρέωση του καθορισμού της εύλογης αξίας, καθώς είχαν στην διάθεσή τους συγκρίσιμη αξία, η οποία να σημειωθεί υπερέβαινε και το κατώφλι της Αντικειμενικής Αξίας.1 σχόλιο:

  1. ΙΣΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!!!!!!

    http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/10/06/%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-hellenic-development-beteiligungs/

    ΑπάντησηΔιαγραφή