.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

H ελληνική μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη .

 

Ελεύθερη μετάφραση "I"
The United States of America is known for being a place where people can find a new life. This is the main reason why Greeks as early as the 1700’s decided to settle here in the United States. There are many things that could cause someone to leave their homeland, such as political instability, occupation, war, and economic hardship. For Greeks, things were no different.
 Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι γνωστές για το ότι είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν μια νέα ζωή. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Έλληνες ήδη από το 1700 αποφάσισαν να εγκατασταθούν  εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσaν να προκαλέσουν  κάποιον να εγκαταλείψει την πατρίδα τους, όπως είναι η πολιτική αστάθεια, το επάγγελμα, ο πόλεμος  και η  οικονομική δυσπραγία. Για τους Έλληνες, τα πράγματα δεν ήταν διαφορετικά.

First Greeks in the United States

As Greeks came to the United States, they settled in different areas. The first colony of Greeks came about in the 1760’s in New Smyrna Beach, Florida. After that, the next major wave of Greeks settled nearly one hundred years after that in New Orleans in the 1850’s. This is the first major Greek community that developed in the United States.
However, Greek immigrants did set foot in New Orleans prior to the mid 1800’s. Michael Dracos, a wealthy merchant from Athens, actually arrived in the area in the mid 1700’s. He married a local woman of Acadian and Native American descent. Their daughter married a native Greek in 1799, which made them the first married couple of Greek origin in the United States.
Πρώτοι Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Οι Έλληνες ήρθανστις Ηνωμένες Πολιτείες, και  εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές. Η πρώτη αποικία των Ελλήνων ήρθε περίπου στα 1760 στη Νέα Σμύρνη  της Φλόριντα. Μετά από αυτό, το επόμενο
μεγάλο κύμα Ελλήνων εγκαταστάθηκαν σχεδόν εκατό χρόνια μετά στη Νέα Ορλεάνη το 1850. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ελληνική κοινότητα που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.Παρόλο , που Έλληνες μετανάστες δεν πάτησαν  το πόδι τους στη Νέα Ορλεάνη πριν από τα μέσα του 1800, ο Μιχάλης Δράκος, ένας πλούσιος έμπορος από την Αθήνα, στην πραγματικότητα έφτασε στην περιοχή στα μέσα του 1700. Παντρεύτηκε μια ντόπια  γυναίκα με (Ακαδιανή και ινδιανικη καταγωγή) . Η κόρη τους παντρεύτηκε με ένα εγγενή Ελληνα το 1799,έτσι ήταν το  πρώτο παντρεμένο ζευγάρι ελληνικής καταγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Reason for Migrating to the United States

So, why did these Greeks migrate to the United States in the first place during this time? Most of the immigrants that came to New Orleans were primarily from Asia Minor and the Aegean islands.
Though some of Greece managed to break free from Ottoman Empire, these areas of Greece were still under Turkish control. Those who could find a way to leave very likely wanted to get away from the Ottoman Empire and start a new life.greek church new orlean
Λόγοι μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες ΠολιτείεςΈτσι, γιατί αυτοί οι Έλληνες μεταναστεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη θέση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ήρθαν στη Νέα Ορλεάνη ήταν κυρίως από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου.Αν και μέρος της  Ελλάδας καταφέρνει να ξεφύγεο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτές οι περιοχές της Ελλάδα ήταν ακόμη υπό τουρκική κυριαρχία. Εκείνοι που θα μπορούσεαννα βρουν έναν τρόπο να φύγουν πολύ πιθανό ήθελεαν να ξεφύγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ξεκινήσουν  μια νέα ζωή.

First Eastern Orthodox Church in the Western Hemisphere

When the Greek people started settling in the United States in larger numbers, they brought aspects of their culture with them. For most, being able to practice their religion was paramount. Not only did it give the people a place to practice their religion, but it also helped them establish their community.
Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral in New Orleans was the first Eastern Orthodox Church that was built in the Western Hemisphere, which was founded in 1864. Though the original building was knocked down so that the larger cathedral could be built, this church is still a traditional fixture in today’s Greek community in Louisiana.
Πρώτη Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησία στο Δυτικό ΗμισφαίριοΌταν οι Έλληνες άρχισαν να εγκαθίστανται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγαλύτερους αριθμούς, έφεραν πτυχές του πολιτισμού τους μαζί τους . Για τους περισσότερους, το να είναι σε θέση να ασκούν τη θρησκεία τους ήταν υψίστης σημασίας. Όχι μόνο  θα δώσει στους ανθρώπους ένα μέρος για να ασκούν τη θρησκεία τους, αλλά επίσης τους βοήθησε να καθιερώσουν την κοινότητά τους.Ο ναός της  Αγίας Τριάδος  στη Νέα Ορλεάνη ήταν η  πρώτο Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία που χτίστηκε στο δυτικό ημισφαίριο, η οποία  ιδρύθηκε το 1864. Αν και το αρχικό κτίριο κατεδαφίστηκε , έτσι ώστε να μπορέσεο  να κατασκευαστεί ένας μεγαλύτερος  καθεδρικός ναός, αυτή η εκκλησία είναι ακόμα ένα παραδοσιακό στολίδι στη σημερινή ελληνική κοινότητα στη Λουιζιάνα.

New Orleans Greek Town

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral became the center of what is known as “Greek Town” in New Orleans. Most Greek families lived close to the church. In fact, even though there were Greeks living in that area before the church was constructed, as new waves of Greek immigrants arrived in the city, they tended to settle near the church.
New Orleans is the first city in the United States to have had a considerable Greek community develop.Though other cities, such as Boston and New York, also had a Greek section, New Orleans boasts a series of firsts, such as the first Greek Orthodox Church and the site of the first Greek Orthodox wedding. The Greek community there is still strong today.

Νέα Ορλεάνη Ελληνική πόλη Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος  έγινε το κέντρο του αυτύ που είναι γνωστό ως "Ελληνική Πόλη" στη Νέα Ορλεάνη. Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ζούσαν κοντά στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα, ακόμη και αν υπήρχαν Έλληνες που ζουν στην περιοχή αυτή πριν κατασκευάστηκε η εκκλησία, ως νέα κύματα Ελλήνων μεταναστών έφτασε στην πόλη, έτειναν να εγκατασταθούν κοντά στην εκκλησία.Νέα Ορλεάνη είναι η πρώτη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε μια αξιοσημείωτη αναπτυσομένη   ελληνική κοινότητα .Παρόλο που άλλες πόλεις, όπως η Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη, είχε επίσης ένα ελληνικό τμήμα η  Νέα Ορλεάνη μπορεί να υπερηφανεύεται για μια σειρά από πρωτιές, όπως η πρώτη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και η τοποθεσία της πρώτου  Ελληνικού Ορθόδοξου  γάμου. Η ελληνική κοινότητα εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή σήμερα.
http://www.greekboston.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου