.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη σε μορφή PDF κάνοντας κλίκ εδώ
header1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», προϋπολογισμού : 56.116,20€ με Φ.Π.Α. (24%),  με cpv : 92331210-5, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26/10/2016 με καταληκτική ώρα 10:00, στο δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11 στο Κρανίδι Αργολίδας
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το Π.Ε.Π. και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (Απόφαση Ένταξης βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 με αρ. πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ).
Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την παροχή εξολοκλήρου της υπηρεσίας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1.250,00 480,00 3.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 645,00 300,00 945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2 550,00 240,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1 1.100,00 480,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2 550,00 240,00 1.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 550,00 240,00 2.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1.800,00 780,00 2.580,00
Σύνολο 19 13.205,00 5.640,00


13205,00*3 = 39.615,00 5.640,00 45.255,00
Φ.Π.Α 24%
10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ
56.116,20
Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Κριτήρια επιλογής και σύστημα βαθμολόγησης
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας
1 Προϋπηρεσία σε εκτέλεση προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. 50%
2 Εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα 30%
3 Πίνακας εργαζομένων ή συνεργατών του διαγωνιζομένου, με ειδικότητες και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 20%
Σύνολο 100%

Η βαθμολογία θα γίνει στην κλίμακα 0-10 και με βάση τον τύπο : U=σ1 * Κ1 + σ22 + σ33 όπου
U η συνολική βαθμολογία, σi = συντελεστής βαρύτητας, Κi  = κριτήριο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι Αργολίδας
Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : http://www.promitheus.gov.gr
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμπράξεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προς ανάθεση υπηρεσίας με ανάλογη εν γένει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προσωπικού, προς τους φορείς του Δημοσίου.
Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86), περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες.
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης αφορά στο ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.


Η Πρόεδρος του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π.
του Δήμου Ερμιονίδας

Κυριακή Μήτσου

5/10/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11                                                      Τ.Κ. : 21300
τηλ:  2754.360.001
fax : 2754-0-23667
e-mail : npkpappderm@yahoo.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Μ Ε Λ Ε Τ Η


«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»  
με cpv :  92331210-5

Προϋπολογισμού: 45.255,00  ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ …………………………………………………………….      Σελ. 5
 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ………………………………………………       Σελ. 7
 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ………………………………………….Σελ. 20
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …………………………………………………………..Σελ. 22
 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ …………………………………………………..Σελ. 24
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…………………………………………………………………………….Σελ. 27ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:
 • Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Του 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Της με αριθμό 110/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 • Της με αριθμό 181/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας περί έγκρισης της 110/2016 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
 • Της με αριθμό 128/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  περί έγκρισης της μελέτης με αριθμό 112/2016, του Τμήματος Τεχνικών Έργων ύδρευσης – αποχέτευσης  του Δήμου Ερμιονίδας, έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης και συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο Μελέτης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝcpv 92331210-5
Προϋπολογισμός


Καθαρό ποσό :            € 45.255,00Φ.Π.Α. (24%):            € 10.861,20Συνολική Δαπάνη :      € 56.116,20

Κ.Α. 70-6162.0001 με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας.

Κριτήριο αξιολόγησης Σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 86 του Ν.4412/2016)

Χρόνος και τόπος Τετάρτη  26 Οκτωβρίου 2016 & ώρα 10.00 π.μ.στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μελίνας Μερκούρη αρ. 11στο Κρανίδι Αργολίδας
 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η
Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»

Προϋπολογισμού : 56.116,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη για την υπογραφή σύμβασης  μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας» και αναδόχου με αντικείμενο την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ενδεικτικού  προϋπολογισμού 56.116,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για το χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης έως το ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Συνοπτικά στοιχεία έργου
Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας  πρόσφατα ίδρυσε και αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια να λειτουργήσει 2 νέες δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις οποίες  ενέταξε επιτυχώς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», ώστε να καλυφθεί το σύνολο των  λειτουργικών δαπανών από το ως άνω Πρόγραμμα.
Πρόκειται για νέες Δομές στις οποίες θα απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων, για ορισμένο διάστημα της ημέρας , κατά τις απογευματινές ώρες. Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με ατομική & οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Αυτή η δράση αφορά στην εποικοδομητική απασχόληση των παιδιών και πληροφορεί, εξευγενίζει, μορφώνει, και ψυχαγωγεί αποτελώντας απαραίτητο στοιχείο για την ουσιαστική διάπλαση ενεργών δημοτών.
Ο Προγραμματισμός Προσλήψεων του Νομικού Προσώπου γίνεται στις αρχές κάθε έτους στο ΥΠ.Ε.Σ&Δ.Α., (δηλαδή ο τελευταίος έγινε τον Ιανουάριο του 2016), και τότε ήταν άγνωστο αν θα καταφέρναμε αφενός να αδειοδοτηθούμε και αφετέρου να εγκριθεί η συμμετοχή μας στο ως άνω Πρόγραμμα και ως εκ τούτου ήταν αδύνατο  να προβλεφθεί το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της δράσης μιας και το πλήθος προσωπικού που χρειαζόμαστε είναι ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών που θα επιλεχθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε στις 24.8.2016 (και ακόμη «τρέχει» η διαδικασία για τους επιλαχόντες από το Πρόγραμμα, και  ένα μεγάλο μέρος αυτών θα απορροφηθεί και αυτό, ως εκ τούτου ο τελικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών θα αυξηθεί), και παράλληλα λόγω ελλείψεως Μόνιμου Προσωπικού με τις ειδικότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσει η Δομή τείνει να γίνει εξαιρετικά δύσκολη η λειτουργία της, και η παραμονή μας στο ως άνω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, στο Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετούν Υπάλληλοι με τις ειδικότητες που απαιτούνται για να στελεχώσουν την Δομή και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος . Επιπρόσθετα, ενόψει των ρυθμίσεων των ν. 4024/2011 και 4093/2012 (περί μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2016), δεν είναι δυνατή η πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού στον Δήμο , έως τα τέλη του 2016.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία για την λειτουργία του ΚΔΑΠ και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων του,  καθώς και από τις υποχρεώσεις μας,  που απορρέουν από την σύμβαση που έχουμε ως ΝΠΚΠΑΠ από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ,όπως αυτές περιγράφονται , προσφέροντας υπηρεσίες σε 241 επιλεγμένα παιδιά από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό θα αναλάβει τις υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η  παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε διάστημα έως την εξάντληση του προβλεπόμενου ποσού από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν στους χώρους όπου στεγάζονται τα ΚΔΑΠ  στον Δήμο Ερμιονίδας και θα λειτουργούν τα προγράμματα και ειδικότερα στο 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Ερμιονίδας «Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης» και στο 2ο ΚΔΑΠ Δήμου Ερμιονίδας «1ο Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου»

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας  να παραταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εφόσον απαιτηθεί έως την έναρξη της εφαρμογής της σύμβασης που θα προκύψει από τον επόμενο ανοικτό διαγωνισμό, για διάστημα έως 31-7-2017.

Η σύμβαση παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας θα διέπεται από τις διατάξεις:

1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ87/τ.Α’/2010).
4) Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α’/2010)
5) Το Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29‐06‐2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ  138/τ.Α’/2003).
6) Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13‐7‐2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7) Ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α”): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8) Του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
9) Του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ : 70-6162.0001 με τίτλο : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» και ποσό 56.116,20€ έως το ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 56.116,20  με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Κ.Α:70-6162.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016, του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας.

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ερμιονίδας θα εκτελεστεί με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο της Υπηρεσίας

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) έχουν σκοπό τους τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.
Στα Κέντρα  δύναται η δυνατότητα για Εικαστικά, Πρόγραμμα ORF (Μουσικοκινητική Αγωγή), Πληροφορική, Μπάσκετ, Ιστιοπλοϊα, μουσική, μοντέρνο χορό, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά  και δραστηριότητες ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών.
Το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης αποσκοπεί:
 • Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Δομών, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική, το χορό, τη ζωγραφική, την έκφραση.
 • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
 • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.
 • Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.
 • Στην υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 • Στην υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το κατάλληλο  εκπαιδευτικό και βοηθητικό  προσωπικό για τη λειτουργία του παρακάτω κέντρου δημιουργικής απασχόλησης στο χώρο του :
 • 1οΚ.Δ.ΑΠ. ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης      
Διεύθυνση : Ανώνυμη Δημοτική Οδός,  Ερμιόνη

 • 2οΚ.Δ.ΑΠ. ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου    
Διεύθυνση Ο.Τ. 215Α, Πλατεία Κύπρου:
Η Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ του Δήμου Ερμιονίδας θα εκτελεστεί με τις ακόλουθες προδιαγραφές:


Α. Περιβάλλον Υλοποίησης της Υπηρεσίας:

Στο Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργήσουν (βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 αρ πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ) τμήματα για Εικαστικά, Πρόγραμμα ORF (Μουσικοκινητική Αγωγή), Πληροφορική, Μπάσκετ, Ιστιοπλοϊα, μουσική, μοντέρνο χορό, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά  και δραστηριότητες ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών με τη συμμετοχή 241 επιλεγμένων παιδιών από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προερχόμενα από οικογένειες του Δήμου μας, που έχουν ανάγκη την παροχή της ως άνω υπηρεσίας.
Οι συμμετέχοντες εκτός Ευρωπαϊκού Προγράμματος εγγράφονται στα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν στην αρχή της κάθε περιόδου, χωρίς όμως να αποκλείονται και εγγραφές κατά την διάρκεια του έτους.
Τα προγράμματα ανά δραστηριότητα περιγράφονται σε πίνακα που ακολουθεί.  Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα των προγραμμάτων είναι έως 25 παιδιά  και τμήματα του ίδιου προγράμματος μπορεί να λειτουργούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις.

Για την διαχείριση των παρουσιών τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπαιδευτών, το Νομικό Πρόσωπο  Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας τηρεί όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου βιβλία, καταχώρησης και παρακολούθησης των παρουσιών.
Β.  Προσωπικό  :  
Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη στον αντίστοιχο  τομέα, ώστε α) να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες και β) να διατηρηθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα.
Να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο εμπειρίας των στελεχών απαιτείται και λόγω των διαφορετικών ομάδων στόχου που διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με τις διαφορετικές ανάγκες τους.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της:
 • Παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και απασχόλησης παιδιών στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στα  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.
Θα λειτουργούν και τα δύο σε δύο βάρδιες ως εξής:   

Τα Κ.Δ.ΑΠ. : κατά τους χειμερινούς μήνες θα λειτουργούν  από Δευτέρα ως Παρασκευή ως εξής :         Α΄Βάρδια : 14:30-18.30 και
Β΄βάρδια : 18:30-22:30
Κατά τους θερινούς μήνες τα ΚΔΑΠ θα λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή ως εξής:
Α΄Βάρδια : 08:00-12.00 και
Β΄βάρδια : 12:00-16:00
Σύμφωνα με την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αργολίδας του 1ΟΥ Κ.Δ.Α.Π. με ΑΔΑ: 73ΦΤ7Λ1-ΔΝΓ και την απόφαση του ιδίου για το 2ο ΚΔΑΠ με ΑΔΑ : ΩΡΝΕ7Λ1-9Γ4

 • Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.
 • Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Προσωπικό Αναδόχου (υποχρεωτικά προσόντα με ποινή αποκλεισμού)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στο σύνολο δεκαεννέα (19) άτομα, με τις εξής ειδικότητες:
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, οφείλει να σέβεται τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν δημόσια περιουσία .
Απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ Δ.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Π.Ε. 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 19

Αναλυτικά:
 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Οι εκπαιδευτικοί/καθηγητές που θα απασχοληθούν στο έργο αυτό θα επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η δημιουργική απασχόληση  και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.
Κάθε καθηγητής έχει τις  κάτωθι αρμοδιότητες:
1) Διεξαγωγή μαθημάτων δημιουργικής απασχόλησης  (στα τμήματα παιδιών),  σύμφωνα με το πρόγραμμα
2) Τηρεί παρουσιολόγιο μαθητών
3) Προτείνει και συνεισφέρει στο συνολικό προγραμματισμό των εργαστηρίων με σκοπό τη βελτίωση ή  επίλυση τυχόν λειτουργικών προβλημάτων
4) Οργανώνει και επιμελείται την ετήσια παρουσίαση πεπραγμένων  / έκθεση του  τμήματος που διδάσκει
5) Επιμελείται την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων και δίνει τακτική αναφορά σχετικά με την εξέλιξη των μαθητών και την πρόοδο της τάξης
6) Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και για την διδασκαλία.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΕ Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος  αναγνωρισμένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας (PROFICIENCY).
ΠΕ Καθηγητής Γαλλικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος  αναγνωρισμένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας.
ΠΕ Καθηγητής Γερμανικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος  αναγνωρισμένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας.

ΠΕ Καθηγητές Μουσικής: Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ & Δ.Ε. ΧΟΡΟΥ
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η παροχή εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στον Τομέα του Αθλητισμού και ειδικότερα στις δραστηριότητες: Μπάσκετ, μοντέρνος χορός  και ιστιοπλοΐα για παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών.
 • Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν πτυχίο Π.Ε. Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης  σχολής ή πτυχίο προπονητού αντίστοιχου Αθλήματος και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Ο καθηγητής χορού πρέπει να διαθέτει πτυχίο για τη διδασκαλία χορού από αναγνωρισμένο φορέα ή να διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία στη διδασκαλία χορού σε παιδικά τμήματα.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
ΔΕ με εμπειρία στα εικαστικά  
Αντικείμενο ενασχόλησης:
Εικαστικές δραστηριότητες (Εκμάθηση διαφόρων τεχνικών ζωγραφικής και γλυπτικής).
Παρουσίαση των έργων σε έκθεση στο τέλος της χρονιάς)

Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
Οι νηπιαγωγοί και οι παιδαγωγοί θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας του Κ.Δ.Α.Π. Βασικός ρόλος του: είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην οικοδόμηση της γνώσης, πράγμα που επιτυγχάνεται με τα παιχνίδια γλώσσας και μαθηματικών που θα αποτελέσουν το βασικό κομμάτι της απασχόλησης τους .
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Το Διοικητικό Προσωπικό που θα απασχοληθεί στα παραρτήματα του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ερμιονίδας θα παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη τόσο για την εύρυθμη εσωτερική του λειτουργία όσο και για την εξυπηρέτηση των γονέων των παιδιών που εισέρχονται σε αυτό και των πολιτών.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Υπεύθυνος λειτουργίας προγράμματος οφείλει να οργανώσει το πλαίσιο απασχόλησης του εμπλεκόμενου προσωπικού του αναδόχου ώστε να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα των τμημάτων όπως αυτό θα του δοθεί από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας ,καθώς και να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο διάστημα της σύμβασης.

Παράλληλα ο Υπεύθυνος Λειτουργίας προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει προς το προσωπικό του αναδόχου, σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του.  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την εσωτερική αξιολόγηση (που διενεργεί ο ίδιος) ή από την εξωτερική αξιολόγηση (που διενεργούν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. – Α.Δ.Σ. 74/2016) απόκλιση από τους στόχους που έχει θέσει το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, ο Υπεύθυνος Λειτουργίας προγράμματος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης του εμπλεκόμενου προσωπικού του αναδόχου, όπου αυτό απαιτείται και θα επιλύει τυχόν καθημερινά προβλήματα.
Οφείλει να ελέγχει την τήρηση των προγραμμάτων καθημερινά, και την καλή λειτουργία και των δύο δομών Κ.Δ.Α.Π. Ερμιόνης και Κρανιδίου.
Όλο το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της δομής και να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν.
Τα τμήματα των παιδιών θα χωριστούν ανά ΚΔΑΠ και ηλικιακές ομάδες, εφ΄όσον είναι εφικτό :
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ :
Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.• Να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).


Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούν καθηγητές  με ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές που περιγράφονται .

Ο ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει εντός 15 ήμερων από την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά απασχόλησης των στελεχών που έχει δηλώσει στην προσφορά του.
Απαραίτητος Εξοπλισμός
Η ευθύνη της παροχής του απαραίτητου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  στα Κέντρα, βαραίνει το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας
Χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας.
Ο χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται στο ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και του Αναδόχου.
Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
1) Το προσωπικό θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του.
2)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία, εργασιακή νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ. Θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο και όχι η Υπηρεσία.
3)- Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων με υπαιτιότητα του προσωπικού του. Οφείλει να τηρεί τους χώρος καθαρούς των σχολικών μονάδων, που θα λειτουργούν τα ΚΔΑΠ , καθώς και να μεριμνά για την φύλαξη των χώρων .
4)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούμενο από αυτόν ότι το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας  ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με αυτόν, αλλά οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τους υπευθύνους του ΚΔΑΠ (ορισμένους με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) αρμόδια όργανα  για την εργασία που προσφέρει, όπως επίσης και τον έλεγχο στις αποσκευές του κατά την αποχώρηση του από το κτίριο.
5)- Ο ανάδοχος υποχρεούται:
(α) να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει ή να το προσλάβει με όποιον τρόπο από την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται .
(β) να το πληρώνει κανονικά σύμφωνα και αναλογικά με τις πληρωμές που γίνονται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας.
(γ) να αποδεικνύει κάθε φορά που υποβάλλει τιμολόγιο, ότι δεν οφείλει «δεδουλευμένα» στο προσωπικό του διαφορετικά εκτός των άλλων επιπτώσεων θα διακόπτεται η πληρωμή του (εφ’ όσον έχουν γίνει εμπροθέσμως οι ανάλογες πληρωμές από τον Δήμο, ειδάλλως καμία υποχρέωση εμπρόθεσμης πληρωμής δεν αναγνωρίζεται)
6)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου, σύμφωνα με τη σύμβαση.
7)- Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο.
8)- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των Προγραμμάτων. Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος θα απομακρύνει το προσωπικό αυτό, από την Υπηρεσία με τον προσήκοντα τρόπο και θα αντικαταστήσει άμεσα αναπληρώνοντας το κενό.
9)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει αμέσως και να αντιμετωπίζει προβλήματα που δημιουργούνται στην διαδικασία εκτέλεσης των προγραμμάτων
10)-  Ο Δήμος δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση.
11).- Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους.
12)-  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας προσωπικού και βιβλίο επικοινωνίας,
13)- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εργασία του θα είναι ανεξάρτητη και δεν θα έχει καμία σχέση με άλλο προσωπικό μόνιμο ή μη που θα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων.
14)- Το Νομικό Πρόσωπο  θα διαθέσει ειδικό χώρο στον ανάδοχο για την φύλαξη των ατομικών ειδών του προσωπικού που θα απασχοληθεί.
15).-  Τόσο η καταβολή των οφειλομένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή κάποιου όρου της προκήρυξης ή της σύμβασης, μόνο με έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ακόμη και ο όρκος.
16).- Η προθεσμία έναρξης εφαρμογής της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφής της και θα ισχύσει έως την εξάντληση του ποσού (56.116,20€ με ΦΠΑ).
17).- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου, τα τηλέφωνά του (σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει προκειμένου να ενημερωθεί και να επιληφθεί του θέματος.
18).- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης, θα αποχωρήσει από την εργασία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
Τρόπος Πληρωμής
 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης .
 2. α) Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά δεδουλευμένη, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος με την προσκόμιση από αυτόν των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγια, καταστάσεις πληρωμής των απασχολούμενων του, εξόφληση δεδουλευμένων με υ.δ. των εργαζομένων) και σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για τους Ο.Τ.Α.
(β) Κρατήσεις, φόροι κ.τ.λ. βαρύνουν τον ανάδοχο.
(γ) Διευκρινίζεται ότι: Η επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων, η σύναψη συμφωνητικού εργασίας, η λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω μισθωτική σχέση θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους συμβεβλημένους (ανάδοχο και εργαζόμενο).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η μη προσκόμιση των ανάλογων παραστατικών πληρωμής των εργαζομένων του στην Υπηρεσία σημαίνει ότι δεν θα του καταβάλλεται η αποζημίωση, που προβλέπεται από τη σύμβαση.
Λοιποί όροι
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου με σκοπό την αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων και παραπόνων.
Επίσης υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία .
Τα μηνιαία πρωτόκολλα εφόσον δεν θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωμής και ο εργολάβος θα μπορεί να καταθέσει το τιμολόγιο εξόφλησής του. Εάν το πρωτόκολλο περιλαμβάνει παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις της υπηρεσίας παραβάσεις όρου ή όρων της σύμβασης εξοφλείται μεν το μίσθωμα του προηγούμενου μηνός αλλά το πρωτόκολλο θα υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις από την αρμόδια υπηρεσία υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του εργολάβου.
Επίβλεψη – Εποπτεία παρεχόμενων υπηρεσιών
Βασικός κριτής της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, είναι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ σύμφωνα με την απόφαση 74/2016 (ΑΔΑ:7Ν2ΙΟΛΤΞ-3ΟΝ) του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό υπευθύνου για το ΚΔΑΠ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (κα Στρίγκου Φωστίνη Άννα) και το ΚΔΑΠ ΕΡΜΙΟΝΗΣ του Δήμου (κα Μήτσου Κυριακή) σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο .
Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των ανωτέρω υπευθύνων (κα Στρίγκου Φωστίνη Άννα και κα Μήτσου Κυριακή ) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τήρηση της λειτουργίας των τμημάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και  δραστηριοτήτων.
Την εποπτεία των τμημάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων θα έχει η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας η οποία θα βεβαιώνει στον ανάδοχο το δελτίο για την ποιοτική εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Δέσποινα Αντωνιάδου
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΗ Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης ΑποχέτευσηςΣουσάνα Καρανικόλα
Πολιτικός Μηχανικός


Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο  Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με cpv :  92331210-5
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» από ανάδοχο μειοδότη σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ € ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ €
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1.250,00 480,00 3.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 645,00 300,00 945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2 550,00 240,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1 1.100,00 480,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2 550,00 240,00 1.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 3 550,00 240,00 2.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1.800,00 780,00 2.580,00
Σύνολο 19 13.205,00 5.640,00


13205,00*3 = 39.615,00 5.640,00 45.255,00
Φ.Π.Α 24%
10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ
56.116,2005/10/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  


Δέσποινα Αντωνιάδου
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΗ Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Σουσάνα Καρανικόλα
Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου