.

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

H Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας απαντησε στα ερωτήματα τουΤάσου Λάμπρου σχετικά με το έργο ύδρευσης στο Κρανίδι

 
Σας κοινοποιώ την απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τάσου Χειβιδόπουλου σχετικά με το αίτημά μου που είχα αποστείλει στις 19/11/2014 και ζητούσα ενημέρωση για το έργο "Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου". Από τα ενημερωτικά έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα σχετικά με τη φερεγγυότητα των τεχνικών εταιρειών που από τη μία πλευρά δίνουν μεγάλες εκπτώσεις (πάνω από 50%) και από την άλλη σαν ανάδοχοι καθυστερούν σοβαρά την εκτέλεση των έργων. Αυτό δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις που μπορούν να οδηγήσουν και στη ματαίωση του έργου.Αξίξει η Πολιτεία να δει συνολικά το θέμα της διαγωνιστικής διαδικασίας έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα έργα που εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα θα μπορούν άμεσα να εκτελούνται με αποτελεσματικότητα, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της μη υλοποίησής τους στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που επιβάλλει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Από τη δική μας πλευρά θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου σχετικά με την ενημέρωση για την πορεία του έργου.
ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.
Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Π/Υ Μελέτης: 3.619.890,0 €,(με Φ.Π.Α.), Χρημ/ση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680014, ΜΙΣ434494, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι’’

Έχοντας υπ’ όψιν:

1/ τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύουν σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 61

2/ την από 12-05-2014 Σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7Λ1-5Χ4)

3/ την με αρ. πρ.: 39863/2113/03-06-2014 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου

4/ τα συμβατικά τεύχη του έργου

5/ το με αρ. πρ.: Φ6Β/7954/14-10-2014 έγγραφο της Δ’ ΕΠΚΑ

6/ το με αρ. πρ.: 80551/4062/29-10-2014 έγγραφό μας

7/ το με αρ. πρ.: 47132/2502/02-07-2014 έγγραφό μας

8/ την από 07-11-2014 (αρ. πρ.: 83435/4207/10-11-2014) αίτησή σας

9/ το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ

10/ το γεγονός ότι δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα οι εργασίες κατασκευής (εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγών κτλ.) του έργου


ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της παρούσης να βρίσκονται επί τόπου του έργου οι απαιτούμενοι σωλήνες ύδρευσης για την έναρξή του.

Β) Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της παρούσης να προβείτε στην έναρξη των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων και τοποθέτησης των σωλήνων ύδρευσης στη θέση που έχει προσδιοριστεί από κοινού από την Υπηρεσία μας και του υπεύθυνου του έργου μηχανικού σας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο για την έκπτωσή σας από την εργολαβία.


Ε.Δ.
1/ Χ.Α.
2/ Φ. 4.1.4/101 (Φ.Ε.)
3/ Πρ/νη Αρχή
4/ κα Κακαράντζα


Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΤΣΑΦΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου