.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟY
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει­δίκευσης στον τομέα της «Οργάνωσης/Διαχείρισης του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)». Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ:  Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:
1.       Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας στο ΠΜΣ. Το έντυπο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sportmanagement.uop.gr/masters/pmsamea  το οποίο το στέλνετε και ηλεκτρονικά  μέσω email στο chios@uop.gr  
2.       Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
3.       Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
4.       Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας.
5.       Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
6.       Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.
7.       Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 4 και σε πρακτικά συνεδρίων 4. 
8.       Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).
9.       Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
10.    Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ (βλ. σχετικό παράρτημα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης). Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

11.    Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου